Program MOST

Informacje ogólne

 

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Informacje dla studentów UJ chcących wziąć udział w programie

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU:


KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach przygotowaną przez UKK (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/ 


KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.


KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.


KROK 4 – Przedstaw wniosek Dziekanowi lub Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.


KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana lub Prodziekana wniosek w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ (u uczelnianego koordynatora programu MOST) – w odpowiednim terminie:


•    wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
•    wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.


KROK 6 – Sprawdź na swoim koncie w systemie IRK MOST, czyzostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji z Biura UKK, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.


KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Dziekanowi lub Prodziekanowi uczelni macierzystej do akceptacji POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne).


KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.


KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.


KROK 11 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w POROZUMIENIU i zebraniu wpisów do KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).


KROK 12 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w programie.


KROK 13 – Po powrocie z Programu przedstaw swojemu Dziekanowi lub Prodziekanowi KARTĘ OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ  (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu).


UWAGA:


W przypadku jakichkolwiek zmian w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ konieczne jest sporządzenie ANEKSU DO POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ.


W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta. 
Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.


Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie!

 

Uczelniany Koordynator Programu MOST na UJ
mgr Magdalena Kędziora

Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ
Ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. 12 663 39 53
mail: magdalena2.kedziora@uj.edu.pl

Na skróty